ความคืบหน้าร่าง พรบ.สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา พ.ศ......

รองศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา  สุดสวาสดิ์
หนึ่งในประเด็นการปฏิรูปที่สำคัญของ คสช.ในปัจจุบัน คือ การปฏิรูประบบงบประมาณของประเทศไทยให้มีความทันสมัย รัดกุม และสร้างประสิทธิภาพให้กับการใช้เงินแผ่นดินของหน่วยงานรัฐ โดยการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม คือ การจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา (Thai PBO) ให้เกิดขึ้นในไทย คลิ้กอ่านต่อ

อ่านบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา  สุดสวาสดิ์ ทั้งหมด

 

ความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวกับปัญหาหมอกควัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  วัฒนกุลจรัส
หมอกควันในจังหวัดภาคเหนือได้กลายเป็นปัญหาหลักประจำปีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะคนในพื้นที่ซึ่งมึแหล่งพำนักพักพิงอยู่ตรงนั้น จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงหมอกควันได้ั แต่จำเป็นต้องแบกรับภาระหมอกควันเป็นประจำทุกปี ในทางตรงข้าม นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเลี่ยงที่จะไม่เดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบปัญหาหมอกควันได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปท่องเที่ยวจังหวัดอื่นแทน เลื่อนการเดินทางท่องเที่ยว หรือไม่ก็ยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยวไปเลย คลิ้กอ่านต่อ

 

เศรษฐกิจ 'แข่งขัน' หรือ เศรษฐกิจ 'แก่งแย่ง'

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข
นักเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะขาวเสรีนิยมเชื่อกันว่าการแข่งขัน (Competition) เป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นเงื่อนไขที่จะใช้ผลักดันให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ และการขายตัวทางเศรษฐกิจนั้นก็จะมีความเป็นธรรม เพราะการแข่งขันจะทำให้เจ้าของปัจจัยการผลิตนั้นได้รับผลตอบแทนที่สอดคล้องและเหมาะสม คลิ้กอ่านต่อ

 

กิจกรรมคณะ

นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ-นิด้า ได้รับรางวัลในการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์สำหรับนิสิตโครงการเศรษฐทัศน์ประจำปี 2553

วิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 (The Ninth Conference on Economics for Graduate Students) วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:30-16:00 น.   ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ

 

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

จำนวนผู้เข้าชม

526465
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม