ภาคปกติเรียนในเวลาราชการ

- รายชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 2/2559


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- รับสมัครภาคพิเศษ รุ่น 47 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  ดูรายละเอียด>>

 


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8
- รายละเอียดหลักสูตร
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) รุ่น 8
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่น ที่ 8


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
รายละเอียดหลักสูตร

- ผลการสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2
รายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ทุนการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร
เปิดรับสมัคร  ภาค 1/2559 รายละเอียดเพิ่มเติม


หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)

-  ปริญญาเอก (นานาชาติ) รุ่น 12


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส

ความหวานในวันนี้เป็นความ

ขมขื่นในวันหน้า

 

คนไทยติดหวานกันตั้แต่เด็กกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ ติดความหวานเพิ่มขึ้นทุกวัน คนไทยบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้น 2.3 เท่าในช่วงเวลา 10 ปี ในทุกวันนี้ คนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยวันละ 25 ซ้อนชา (100 กรัม) สูงกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำกว่า 3 เท่าตัว (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) อ่านบทความทั้งหมด


 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

ความรับผิดชอบทางงบประมาณ

 

เดือน มิ.ย. เป็นช่วงเวลาสำคัญของกระบวนการจัดทำงบประมาณ โดยเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายนิติบัญญัติเริ่มต้นในการทำหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ซึ่งได้ผ่านความเห็นขอบจากฝ่ายบริหาร โดยหลังจากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณได้ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายนิติบัญญัติทั้ง 3 วาระแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงประปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป อ่านบทความทั้งหมด


 

ศาตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

กลยุทธ์ CLMV

เพื่อตลาด CLMV

ในบรรดา 10 ประเทศอาเซียนนั้น ประเทศที่จะเป็นประโยชน์ในการขยายการค้าและการลงทุนจากประเทศไทยมากที่สุดก็คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียตนาม หรือที่เราเรียกว่า "กลุ่มประเทศ CLMV" เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศนี้มีจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจแะสังคมที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นการที่ยังคงมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก ตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ศูนย์กลางมีพรมแดนระหว่างกันจึงสามารถเดินทาง อ่านบทความทั้งหมด


 

กิจกรรมคณะ

  • จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 35 และ Master of Economics รุ่นที่ 3

    กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 35 และ Master of Economics รุ่นที่ 3 27/07/2559

  • กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การศึกษาด้านการบริหาร บริษัท SCG Packaging Wangsala Complex

    นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร ณ บริษัท SCG Packaging Wangsala Complex 08/07/2559

    https://www.facebook.com/EconNIDAFanpage/posts/943913479052927

  • http://www.econ.nida.ac.th/images/phocagallery/csr2559/13442316_1321532461208778_6066578270950697804_n.jpg

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

หนังสือ พศ.สัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม

865147
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม