ภาคปกติเรียนในเวลาราชการ

- รายชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 2/2559


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- รับสมัครภาคพิเศษ รุ่น 47 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  ดูรายละเอียด>>

 


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8
- รายละเอียดหลักสูตร
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) รุ่น 8
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่น ที่ 8


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
รายละเอียดหลักสูตร

- ผลการสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2
รายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ทุนการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร
เปิดรับสมัคร  ภาค 1/2559 รายละเอียดเพิ่มเติม


หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)

-  ปริญญาเอก (นานาชาติ) รุ่น 12


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ภาษีที่ดิน ประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ และการออม

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นเป้าหมายหนึ่งของการปรับเปลี่ยนมาตรการในการจัดเก็บภาษีที่ดิน นอกเหนือไปจากการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บแบบเดิม ในรูปของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งมีปัญหาในการจัดเก็บหลายประการด้วยกัน สาระสำคัญประการหนึ่งของภาษีที่ดินใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิาจารณาของ ครม.มานั้น การมองว่าที่ดินเป็นทรัพย์สินที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาได้ โดยเฉพาะราคาที่ดินที่สูงขึ้นจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากระบบสาธารณณูปโภคพพื้นฐานที่รัฐเป็นผู้ลงทุน อ่านต่อบทควาทั้งหมด


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

มุมมองทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าและเพาะปลูกพืชไร่

ปัจจุบัน การลดลงของพื้นที่ป่าในเขตภูเขาซึ่งเป็นต้นน้ำถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในฐานะสาเหตุของปัญหาสืบเนื่องอื่นๆ ทั้งหมอกควันพิษ ภัยแล้ง น้ำท่วม รวมถึงภาวะโลกร้อน ทำให้กระแสสังคมตื่นตัวรณรงค์เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่า เช่น การปลูกป่าทดแทน ซึ่งก็ถูกตั้งคำถามในเชิงของความยั่งยืนของการดูแลรักษา และแนวทางที่จะสามารถป้องกันการทำลายป่าเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วันนี้ ผมจะกล่าวถึงกลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่นำไปสู่ปัญหานี้ และแนวทางแก้ไขปัญหาโดยแนวทางเศรษฐศาสตร์ อ่านต่อบทควาทั้งหมด


 

Thasanee Satimanon Ph.D

Adding value in the agricultural sector under the AEC

IS IT TRUE that Thailand’s agricultural products face more competition after the establishment of the Asean Economic Community (AEC)? Does Thailand have a disadvantage compared with neighbouring countries? And most important, are Thai farmers worse off?

Modern international trade theory states that free trade is not a zero sum game: Every country should gain. Article Read the full

 


 

กิจกรรมคณะ

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

หนังสือ พศ.สัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม

867953
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม