การปลูกฝังทักษะทางการเงินในเด็ก

รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์  สุขเจริญสิน
เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่ง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต เพราะ "เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า" ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายที่จะมาพร้อมกับการเป็นประชาคมอาเซียนหลังปี 2558 ซึ่งต้องเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของคนในประเทศ คลิ้กอ่านต่อ
 

ส่งลูกเรียนอนุบาลช่วยสร้างชาติได้ในระยะยาว

ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์
จมส์  เฮกแมน (James Heckman) ได้ระบุว่า ถ้าเปรียบเทียบกับการศึกษาทุกระดับชั้นและในข้อคิดเห็นว่า การศึกษาในระดับอนุบาล (หรือระดับปฐมวัย) เป็นระดับการศึกษาที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด โดยเฉพาะผลตอบแทนในทางสังคม (Social Benefit) เช่น นอกจากจะมีรายได้ที่สูงขึ้นแล้ว เด็กที่จบจากชั้นอนุบาลยังมีแนวโน้มของการมีทักษะในการควบคุมอารมณ์ที่ดี คลิ้กอ่านต่อ

 

วิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 (The Ninth Conference on Economics for Graduate Students) วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:30-16:00 น.   ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ

 
ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

จำนวนผู้เข้าชม

493127

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

คณะมีการลงนาม MOU กับหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่
1. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการ
จัดทำงานวิจัยด้านตลาดทุน ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์กับ5 สถาบัน 
3. ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 7
4.
School of Development Economics and Ritsumeikan University
5. School of Development Economics NIDA, Jinan University, 
Ritsumeikan University and Pusan University
Most>>>>

NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม