ภาคปกติเรียนในเวลาราชการ

- รายชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 2/2559


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
-
รับสมัครภาคพิเศษ รุ่น 46 เรียนตอนเย็นวันธรรมดา ภาค 1/2559
ดูรายละเอียด>>

- รับสมัครภาคพิเศษ รุ่น 46 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  ดูรายละเอียด>>

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก กรณีสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 46
กำหนดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 46

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8
- รายละเอียดหลักสูตร
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) รุ่น 8
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่น ที่ 8


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
รายละเอียดหลักสูตร

-
รายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ทุนการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร
เปิดรับสมัคร  ภาค 1/2559 รายละเอียดเพิ่มเติม


หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)

-  ปริญญาเอก (นานาชาติ) รุ่น 12


ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

สถาบันครอบครัว

กับคุณภาพคน

 

นอกจากจะเป็นช่วงเวลาของเทศกาลสงกรานต์แล้ว วันหยุดยาวที่ผ่านมายังมีวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวสองวัน ได้แก่ วันผู้สูงอายุ (วันที่ 13 เม.ย.) และวันครอบครัว (วันที่ 14 เม.ย.) ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของการเป็นมนุษย์และเป็นสถาบันที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ทำหน้าที่ในการหล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้กับสามาชิกในครอบครัว ด้วยการอบรมเลี้ยงดู  อ่านบทความทั้งหมด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

มาตรการสร้างอุปสงค์

(แท้และเทียม)

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผลข้างเคียงที่สำคัญประการหนึ่งที่น่าตระหนักและระมัดระวังในขณะที่กำลังดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจัดหนักจัดเต็ม คือ การสร้าง (หรือก่อให้เกิด) "อุปสงค์เทียม" ขึ้นในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการกระตุ้นการบริโภคในระบบต่างๆ ได้แก่ มาตรการนำค่าใช้จ่ายจาการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลและค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวในประเทศไปหักลดหย่อนภาษี โดยหวังว่าเมื่อเกิดกิจกรรมการใช้จ่ายมากขึ้น ก็จะทำให้มีความต้องการสินค้ามากขึ้น ผู้ผลิต (หรือผู้ประกอบการ) อ่านบทความทั้งหมด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

ทฤษฎีความเสี่ยง

หลายปัจจัย

และการลงทุน

ในตลาดหลักทรัพย์

ในปัจจุบันการลงทุนในรูปแบบที่มีความเสี่ยง เช่น การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุนที่ต่ำมาก ตามนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายทั้งในไทยและต่างประเทศ ดังนั้นการลงทุนในตราสารทุนหรือที่เราเรียกกันว่าการชื้อหุ้นจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญในการลงทุน เพื่อรักษามูลค่าของเงินและเพื่อเพิ่มพูนเงินออมให้งอกเงยเพียงพอต่อการใช้จ่ายในอนาคต อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงที่สูง ดังนั้นการทำความเข้าใจความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละคนยอมรับได้อ่านบทความทั้งหมด

 

กิจกรรมคณะ

 • สงกรานต์ 2559

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

 • รางวัล"นาราทิปพงศ์ประพันธ์"

  คณาจารย์คณะร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ อาจารย์พิเศษคณะได้รับโล่เกียรติคุณ "นาราทิปพงศ์ประพันธ์" เมืื่อวันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559

 • รางวัลหน่วยงานดีเด่น ปี 2558

  คณะได้รับรางวัลชมเชย หน่วยงานดีเด่น ปี 2558

 • ปฐมนิเทศนักศึกษา ศธ. รุ่น 45

  ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่น 45

  http://www.econ.nida.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=193&lang=th

 • The 10th International Conference on the Regional Innovation and Cooperation in Asia (RICA)

  The 10th International Conference on the Regional Innovation and Cooperation in Asia (RICA)

  http://econ.nida.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=193&lang=th

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

หนังสือ พศ.สัมพันธ์


จำนวนผู้เข้าชม

832583
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม