ภาคปกติเรียนในเวลาราชการ

- ประกาศชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 2/2560

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร (MEM)
***เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์***

- เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตร (MEM) ขยายเวลาถึง 30 มิถุนายน 2560

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 49
- กำหนดการปฐมนิเทศ ภาคพิเศษ รุ่น 48 ภาค 1/2560

- ผลการสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รุ่น 48 ภาค 1/2560 (ครั้งที่ 3/25560)


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
- รายละเอียดหลักสูตร >>>
-------------------------------------------------------------------------------------------
- รับสมัครผู้มีความประสงค์ "ทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียร
*** *****ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์*** *****
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) ภาค 1/2556

-------------------------------------------------------------------------------------------

- รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่น 9 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560
-
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่น 9 (รอบ 3)
ผลสอบสัมภาษณ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่น 9 (รอบ 3)

- กำหนดการปฐมนิเทศ รุ่น 9 ภาค 1/2560


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
รายละเอียดหลักสูตร

- รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร รุ่นที่ 8
- รายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน รุ่น 8หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ทุนการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร
Admission-Master of Economics Program (English Program) for Tuition Fee Scholarship 1/2017
- รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (ภาษาอังกฤษ) กรณีทุน ภาค 1/2560


หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)

-  ปริญญาเอก (นานาชาติ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

งบกลาง งบกลาง งบกลาง

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตร
การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกร     ที่ได้มาลงทะเบียนในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  โดย
ผู้ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 3 หมื่นบาท
จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐคนละ 3,000 บาท และผู้ที่มีรายได้น้อย
ต่อปี ตั้งแต่ 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ
นละ 1,500 บาท ซึ่ง ครม.ได้อนมุัติกรอบวงเงินงบประมาณ
เฉพาะในส่วนนี้.........

อ่านบทความทั้งหมด

 


 

อาจารย์ ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์

ตลาดอาหารฮาลาล โอกาสและความท้าทายของไทย
"ฮาลาล" เป็นภาษาอาหรับหมายถึงสิ่งที่ศาสนา (อิสลาม) อนุมัติ ครอบคลุมทุกบริบทในการดำเนินชีวิตของมุสลิม ทั้งอาหาร การค้า การลงทุน และการแต่งกาย ในกรณีอาหารศาสนาอิสลามได้มีบทบัญญัติห้ามมุสลิมรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสุกร แอลกอฮอล์ และการเชือดสัตว์เพื่อนำเนื้อมาบริโภค จะต้องดำเนินการตามหลักการของศาสนา เพราะฉะนั้นอาหารที่มุสลิมสามารถรับประทานได้จึงเรียกว่าอาหารฮาลาล
อ่านบทความทั้งหมด

 


 

กิจกรรมคณะ

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

หนังสือ พศ.สัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม

913151
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม