ความไม่สมดลและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดย ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

นสภาพการณ์หรือบรรยายกาศทางเศรษฐกิจของไทยรวมทั้งบรรดาประเทศกำลังพัฒนาใหม่ทั้งหลาย (Emerging Economies) ที่ต้องเผลิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ และมีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคนส่วนใหญ่ให้สูงขึ้น (ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความเป็นเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อยู่ดีกินดีมากขึ้น) ที่สำคัญการพัฒนาเพื่อยกมาตรฐานการครองชีพนั้นจะต้องคำนึงถึงผลในเชิงพลวัต (Dynamic) มีความยั่งยืน (Sustainable) ด้วย ไม่วาจะเป็นการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจ การผลิตทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้แข่งขันได้ คลิ้กอ่านต่อ

 


 

 

การยกเว้นภาระภาษีจากการก่อหนี้ โดย รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

วารสาร The Economist ฉบับเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2558 ได้พาดหัวข้อ Tax-free debt หรือ การปลอด (หรือการยกเว้น) ภาษีจากการก่อหนี้ เป็นหัวข้อใหญ่ของวารสารฉบับนี้น ซึ่งเนื้อหาจริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่นักเศรษฐศาสตร์หรือผู้ศึกษาทางด้านการคลังที่เกี่ยวข้องกับภาษีรับรู้และได้พูดถึงกันมานาน โดยมีความพยายามชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการยกเว้นภาระภาษีจากการก่อหนี้มาโดยตลอด ผมเองก็อย่างถือโอกาสนี้มาเล่าให้ท่านผู้อ่านได้ลองพิจารณานะครับ คลิ้กอ่านต่อ


ติดตามอ่านบทความย้อนหลัง

 

สรรค์สร้าง "ความหลากหลาย" เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

นบทความที่แล้ว ผมได้เขียนถึง "ความหลากหลายในมุ่งมองทางเศรษฐศาสตร์" (Economics of Diversiry) ว่า ความหลากหลายสามารถส่งผลได้ทั้งทางด้านบวกและทางด้านลบ ขึ้นอยูกับว่า เราจะมีวิธีการบริหารจัดการความหลากหลายนี้ได้อย่างไร โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีระดับความหลากหลายทางประชากรค่อนข้างสูง โดยจากจำนวน 180 ประเทศ ไทยอยู่อันดับที่ 52 ในด้านความหลากหลายในด้านเชื้อชาติและสัญชาติ อยู่อันดับที่ 45 ในด้านความหลากหลายทางด้านภาษา คลิ้กอ่านต่อ


ติดตามอ่านบทความย้อนหลัง


 

กิจกรรมคณะ

นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ-นิด้า ได้รับรางวัลในการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์สำหรับนิสิตโครงการเศรษฐทัศน์ประจำปี 2553

วิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 (The Ninth Conference on Economics for Graduate Students) วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:30-16:00 น.   ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ

 

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

จำนวนผู้เข้าชม

556019
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม