ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 11 ธ.ค. 57

เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ วันพฤหัสบดีที่ 11 ธ.ค. 57

powerpoint  ข้อควรทราบของนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  /  ข้อควรทราบของนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน  / คู่มือนักศึกษาภาคปกติ

 

ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร รุ่นที่ 5 <<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

*** ผู้สำเร็จการศึกษาจากนิด้าสามารถเทียบโอนวิชาได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต***
 

Happiness from Giving: Quantitative Investigation of Thai Buddhists

Piriya Pholphrul  
Professor
According to Buddhist teachings, giving without condition leads to a higher level of happiness. Even though there are a number of studies examining factors that determine happiness, none quantitatively examine happiness from the perspective of a “giving” relationship. More>>>
 

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

จำนวนผู้เข้าชม

477437

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

คณะมีการลงนาม MOU กับหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่
1. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการ
จัดทำงานวิจัยด้านตลาดทุน ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์กับ5 สถาบัน 
3. ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 7
4.
School of Development Economics and Ritsumeikan University
5. School of Development Economics NIDA, Jinan University, 
Ritsumeikan University and Pusan University
Most>>>>

NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม