ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์  สุขเจริญสิน
ขอฝากประเด็นส่งท้ายว่าการศึกษาที่ดีจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทั้งประเทศผู้ให้ทุนการศึกษาและประเทศผู้ได้รับทุนการศึกษา เพราะจะเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความคิด อันจะนำไปสู่การต่อยอดทางความคิด นวัตกรรม และการเรียนรู้จากจุดแข็งและจุดด้อยของแต่ละฝ่ายอีกด้วย คลิ้กอ่านต่อ

 

เศรษฐศาสตร์ในการเลือกคู่ครองที่เหมาะสม (Economics of Assortative Mating)

ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์
นื่องจากเดือน ก.พ. ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักกำลังจะผ่านพันไป ดังนั้ผมจึงขออนุญาตเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับความรัก อย่างเช่นการเลือกคู่ครอง (ทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม) นอกจากจะเป็นประเด็นที่เห็นในละครโทรทัศน์และในชีวิตจริงแล้ว ยังเป็นประเด็นที่สงผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นเดี่ยวกัน คลิ้กอ่านต่อ

 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ แปรรูปรัฐวิสาหกิจ และอีกมากมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ป็นเรื่องที่ต้องขบคิดกันมาก และจะต้องมีการโต้แย้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพอสมควรในประเด็นที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่มีประเด็นคำถามมากมายที่สังคมต้องการคำตอคลิ้กอ่านต่อ
 

วิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 (The Ninth Conference on Economics for Graduate Students) วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:30-16:00 น.   ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ

 
ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

จำนวนผู้เข้าชม

508602

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

คณะมีการลงนาม MOU กับหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่
1. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการ
จัดทำงานวิจัยด้านตลาดทุน ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์กับ5 สถาบัน 
3. ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 7
4.
School of Development Economics and Ritsumeikan University
5. School of Development Economics NIDA, Jinan University, 
Ritsumeikan University and Pusan University
Most>>>>

NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม