รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
-
รับสมัครภาคพิเศษ รุ่น 46 เรียนตอนเย็นวันธรรมดา ภาค 1/2559  ดูรายละเอียด>>

- รับสมัครภาคพิเศษ รุ่น 46 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  ดูรายละเอียด>>

- ผลการสอบสัมภาษณ์ กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ภาค 1/2559
-  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8
รายละเอียดหลักสูตร
- ผลสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 8 ประจำภาค 1/2559 (รอบที่ 1)
- รายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ รุ่น 8 (รอง 2)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร
รายละเอียดหลักสูตร

-
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร รุ่นที่ 7

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ทุนการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)

-  ปริญญาเอก (นานาชาติ) รุ่น 12

Govt spending to remain growth engine this year

Yuthana  Sethapramote Ph.D

Thailand’s economic recovery was lacklustre in 2015. Gross domestic product expanded by 2.9 per cent in the first three quarters of last year. The major reason was the slowdown in global economic activity. As a result, Thai exports diminished by a 5.3 per cent during the first 10 months of 2015.

Moreover, weak private consumption and investment also affected economic performance. Government spending was the only engine that supported the economy last year. Read the full article

 

ภาพอนาคตของคุณภาพการศึกษาไทยแบบไหนที่เราต้องการ?

รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์  สุขเจริญสิน

ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติได้นั้นก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ และก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าคุณภาพของการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งปัจจุบันไทยใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการพัฒนาการศึกษาของประเทศเพื่อให้มีคุณภาพ โดยข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ ที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด พบว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมาไทยใช้งบด้านการศึกษาไปแล้วกว่า 4 แสนล้านบาท แต่น่าตกใจว่าคุณภาพการศึกษาจากหลายๆ ค่าย กลับออกมาไม่มีคุณภาพที่ดีตามทรัพยากรที่ทุ่มลงไป เห็นได้จากการทดสอบระดับนานาชาติอย่าง Program for International Student Assessment (PISA) อ่านบทความต่อ


 

แรงงานในประชาคมอาเซียน โอกาสและความท้าทาย

ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์

หลังจากได้มีการจัดเสวนา ศึกษา วิจัย งานประชุมและอื่นๆ อีกมาก โดยเฉพาะในยุดรัฐบาลชุดก่อน และแล้วประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ก็ได้นับหนึ่งอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนที่เสรีขึ้น ปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Concord II) ปี 2546 ยังเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง "ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)" ภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) ซึ่งประชาคมอาเซียนนี้นอกจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วยังประกอบไปด้วยอีก 2 เสาหลัก อ่านบทความต่อ


ติดตามอ่านบทความของอาจารย์

 

กิจกรรมคณะ

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

หนังสือ พศ.สัมพันธ์


จำนวนผู้เข้าชม

304459
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม