ทำงานไม่ตรงวุฒิ...จบมาไม่ตรงสาย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

ทำงานไม่ตรงวุฒิ...จบมาไม่ตรงสาย ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะผลิตบัณฑิตออกมาสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก แต่ปรากฎว่า บัณฑิตที่จบใหม่เหล่านั้นส่วนใหญ่จบมาไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อันส่งผลให้บัณฑิตที่จบใหม่ต้องประสบปัญหาการไม่มีงานทำ หรือไม่สามารถหางานได้ทันทีหลังจากเรียนจบ ด้วยเหหตุผลดังกล่าว บัณฑิตอีกเป็นจำนวนมากจำต้องทำงานไม่ตรงในสาขาที่ตนเองจบมา หรือบางคนต้องเลือกรับงานที่ทำต่ำกว่าศักยภาพหรือต่ำกว่าวุฒิการศึกษาที่ตนจบมา ปัญหาดังกล่าวก็คือ ปัญหาความไม่สอดคล้องของการศึกษาต่อตลาดแรงงาน (Educational Mismatch หรือ Labor Market Mismatch) อ่านบทความต่อ

ติดตามอ่านบทความอาจารย์


 

ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้กับต้นทุนทางเศรษฐกิจ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข

 

ตัวเลขการเพิ่มขึ้นของหนี้ภาคครัวเรือนในประเทศไทยและในประเทศกำลังพัฒนาอีกหลายประเทศด้วยกัน กลายเป็นปัญหาสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจก้าวพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปได้ ถ้าจะว่ากันจริงๆ แล้ว ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เป็นเรื่องชับซ้อนและจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เพื่อให้การกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเป็นหนี้มีความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งในที่นี้จะได้ลองหยิบยกขึ้นมาให้ลองพิจารณากันดู อ่านบทความต่อ


 

Implications of the underground economy on current

By TONGYAI IYAVARAKUL Ph.D

 

 

For those of you who are not originally from Thailand like I am, can you summarise Thailand, or more specifically Bangkok, in one word? Interestingly enough, a list of terms that best describe Bangkok is given by the official tourism promotion website of Thailand, www.amazingthailand.com/bangkok.|html, and "frenetic" is one of them. Read the full article

 


Other articles

อ่านทันเศรษฐกิจทั้งหมด
 

กิจกรรมคณะ

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

หนังสือ พศ.สัมพันธ์


จำนวนผู้เข้าชม

679346
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม