การศึกษาการจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร:ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อความอยู่รอดทางการเงินขององค์กร
Title:      การศึกษาการจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร:ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อความอยู่รอดทางการเงินขององค์กร
Categories:      Volume 9 Number 2 July 2015
BookID:      0902072015-3
Authors:      สิทธ์ สุนทรายุทธ์
ISBN-10(13):      ISSN 1906 - 2540
Number of pages:      0
Language:      English
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook