แผนการศึกษา

ซื่อหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Master of Economics Program in Business Economics

ชื่อปริญญา

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
Master of Economics (Business Economics)
M.Econ. (Business Economics)

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก (๒)
(ทำวิทยานิพนธ์)

โครงสร้างหลักสูตรแผน ข

๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
๒. หมวดวิชาพื้นฐาน
๙ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาหลัก
๙ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๔. หมวดวิชาเอก
๖ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๕. หมวดวิชาเลือก
-
๖ หน่วยกิต
๖. วิชาค้นคว้าอิสระ
-
๓ หน่วยกิต
๗. วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
-
๘. สอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้
รวม
๓๖ หน่วยกิต
๓๖ หน่วยกิต


โดยแบ่งแผนการศึกษาออกเป็น ๒ แผน คือ

๑. แผนการศึกษาแผน ก. (๒)  (ทำวิทยานิพนธ์)

ปีที่ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑

สพ.๔๐๐๐

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

๓ หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)

ภส.๔๐๐๑

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

๓  หน่วยกิต

สำหรับบัณฑิตศึกษา

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศศ.๕๐๑๐

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

๓  หน่วยกิต

ศศ.๖๐๑๐

จุลเศรษฐศาสตร์

๓  หน่วยกิต

ศศ.๖๐๒๐

มหเศรษฐศาสตร์

๓  หน่วยกิต

ปีที่ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒

ภส.๔๐๐๒

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

๓ หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)

ศศ.๔๐๑๐

บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน

๓  หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)

ศศ.๕๐๒๐

เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์

๓  หน่วยกิต

ศศ.๖๐๓๐

นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

๓  หน่วยกิต

ศศ.๗xxx

วิชาเอก (วิชาแรก)

๓  หน่วยกิต

ปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑

ศศ.๕๐๓๐

ระเบียบวิธีวิจัย

๓  หน่วยกิต

ศศ.๗xxx

วิชาเอก  (วิชาที่สอง)

๓  หน่วยกิต

ปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒

ศศ.๙๐๐๔

วิทยานิพนธ์

๑๒  หน่วยกิต

๒. แผนการศึกษาแผน ข.  (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

ปีที่ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑

สพ.๔๐๐๐

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

๓ หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)

สภ.๔๐๐๑

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

๓ หน่วยกิต

สำหรับบัณฑิตศึกษา

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศศ.๕๐๑๐

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

๓  หน่วยกิต

ศศ.๖๐๑๐

จุลเศรษฐศาสตร์

๓  หน่วยกิต

ศศ.๖๐๒๐

มหเศรษฐศาสตร์

๓  หน่วยกิต

ปีที่ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒

สภ.๔๐๐๒

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบบูรณาการ

๓ หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศศ.๔๐๑๐

บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน

๓ หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

ศศ.๕๐๒๐

เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์

๓  หน่วยกิต

ศศ.๖๐๓๐

นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

๓ หน่วยกิต

ศศ.๗xxx

วิชาเอก  (วิชาแรก)

๓  หน่วยกิต

ปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑

ศศ.๕๐๓๐

ระเบียบวิธีวิจัย

๓  หน่วยกิต

ศศ.๗xxx

วิชาเอก  (วิชาที่สอง)

๓  หน่วยกิต

ศศ.๗xxx

วิชาเอก (วิชาที่สาม)

๓  หน่วยกิต

ศศ.๗xxx

วิชาเลือก

๓  หน่วยกิต

ปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒

ศศ.๗xxx

วิชาเลือก

๓  หน่วยกิต

ศศ.๙๐๐๐

การค้นคว้าอิสระ

๓  หน่วยกิต