รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา


ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร

การศึกษา

ห้องพัก

โทรศัพท์

อีเมล์

: พรเพ็ญ  วรสิทธา

: รองศาสตราจารย์

: -

: โชน A ห้อง A07 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 15

: 02-727-3189

ภาค 1 ปีการศึกษา 2558


บรรยาย : วิชา ศศ.7031 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน