หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เปิดรับสมัครปีละ ๒ ครั้ง
 • ครั้งที่ ๑ ประมาณเดือนธันวาคม – มกราคม (เข้าเรียนภาค ๑ เปิดเรียนเดือนมิถุนายน)
 • ครั้งที่ ๒ ประมาณเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม  (เข้าเรียนภาค ๒ เปิดเรียนเดือนมกราคม) 
เปิดรับสมัคร ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ :
 • รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีประสบการณ์การทำงาน ๑ ปีขึ้นไป เข้าศึกษาชั้นปริญญาโท โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
 • เรียนในวันธรรมดานอกเวลาราชการ เวลา ๑๘.๑๕ - ๒๑.๑๕ น.
สาขาวิชาเอก :
 • การวิเคราะห์โครงการ
 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
 • เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง  จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเท่านั้น กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสาร ดังนี้
๑.๑ หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำหักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๒ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรง
Educational Service Division
National Institute of Development Administration
118 Serithai Road Klong Chan
Bangkapi Bangkok 2040 Thailand
Facsimile: (662) 377-7477
หมายเหตุ:
 • สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตาม ข้อ ๑ และข้อ ๒ ได้อย่างช้าที่สุดในวันเปิดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบถัวนและหมดสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาในสถาบัน
๒. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี นักตั้งแต่วันอนุมัติปริญญาถึงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึกถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักศึกษา และไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ถ้งแม้ว่าสถาบันประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
วิธีการคัดเลือก:
การคัดเลือกพิจารณาในสองลักษณะ คือพิจารณาข้อมูลในใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์ ดังนี
๑. การพิจารณาใบสมัคร คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคืดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของผู้สมัคร เช่น สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน หน้าที่และงานในความรับผิดชอบ โอกาสในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น ผู้สมัครควรกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองให้สมบูรณ์และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อให้ครบถ้วน
๒. การสัมภาษณ์ คณะกรรมการคัดเลือกจะทำการสอบสัมภาษณ์   โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความพร้อมและความตั้งใจในการศึกษา ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
หมายเหตุ:
 • การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะกรรมการรับนักศึกษาของสถาบันฯ ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด
หลักฐานประกอบการรับสมัคร :
 • ใบสมัครที่กรอกข้อความอย่างสมบูรณ์
 • สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ชุด
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๓ ชุด (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี จะต้องส่งนำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย)
 • หนังสือแสดงจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร (Statement of Purpose เขียนหรือพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 ไม่มีแบบฟอร์ม)
 • หนังสือรับรองการทำงานและระยะเวลปฏิบัติงานจากผู้ผู้บังคับบัญชา ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ :
 • กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น ๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคาร ๖ ชั้น ๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.econ.nida.ac.th
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๗๒๗-๓๑๗๖, ๐๒-๗๒๗-๓๑๘๐ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก :
 • ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่กองบริหารการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น ๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรณีที่ ๒ :
 • รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่มีประสบการการทำงาน เข้าศึกษาชั้นปริญญาโท โดยวิธีสอบข้อเขียน
 • สามารถเลือกเรียนในวันธรรมดา นอกเวลาราชการ เวลา ๑๘.๑๕ - ๒๑.๑๕ น. หรือเลือกเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
สาขาวิชาเอกกลุ่มเรียนวันธรรมดา นอกเวลาราชการ :
 • การวิเคราะห์โครงการ
 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
 • เศรษฐสาสตร์การจัดการธุรกิจ
 สาขาวิชาเอกกลุ่มเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ นอกเวลาราชการ :
 • การวิเคราะห์โครงการ
 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ
 หลังจากสำเร็จกากรศึกษาในระดับปริญญาตรีนับตั้งแต่วันอนุมัติปริญญาถึงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
สถาบันสวงนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักศึกษา และไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ถึงแม้ว่าสถาบันประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง  จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเท่านั้น กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีเอกสาร ดังนี้
๑.๑ หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๒ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรง
Educational Service Division
National Institute of Development Administration
118 Serithai Road Klong Chan
Bangkapi Bangkok 2040 Thailand
Facsimile: (662) 377-7477
๒ ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน
หมายเหตุ :
 • สถาบันอนุโลมให้ส่งเอกสารตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ได้อย่างช้าที่สุดในว้นเปิดภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน และหมดสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบัน
วิธีการคัดเลือก :
 • วิธีการคัดเลือกประกอบด้วยการสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ๕๐ นาที และพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ จากหลักฐานประกอบการรับสมัคร
หลักฐานประกอบการรับสมัคร :
 • ใบสมัครที่กรอกข้อความอย่างสมบูรณ์
 • สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ชุด
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๓ ชุด (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี จะต้องส่งนำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย)
 • หนังสือแสดงจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร (Statement of Purpose เขียนหรือพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 ไม่มีแบบฟอร์ม)
ขอรับใบสมัครได้ที่ :
 • กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น ๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคาร ๖ ชั้น ๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.econ.nida.ac.th
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๗๒๗-๓๑๗๖, ๐๒-๗๒๗-๓๑๘๐ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก :
 • ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่กองบริหารการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น ๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์