รูปแบบการประชุม

การจัดประชุม 1 วัน แบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าเริ่มด้วยปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) และในภาคบ่าย

จะเป็นการนำเสนอบทความแยกเป็นห้องประชุมย่อยตาม หัวข้อ  (Theme)  โดยแยกจัดเป็นห้อง ๆ (Concurrent Meeting)
โดยใช้เวลาในการนำเสนอบทความ  20  นาที   หลังจากการเสนอบทความให้มีการวิจารณ์บทความหรืออภิปรายเพื่อเสนอ
ความคิดเห็นจากที่ประชุม