หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รายชื่อวิชา

๑) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน: ไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ไม่นับหน่วยกิต
สพ.๔๐๐๐
ND.4000
พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
Foundation for Graduate Studies
๓ หน่วยกิต
ภส.๔๐๐๑
LC.4001
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
Reading Skills Development in English for Graduate Studies
๓ หน่วยกิต
ภส.๔๐๐๒
LC.4002
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Integrated English Language Skills Development
๓ หน่วยกิต
ภส.๔๐๑๑
LC.4011
การซ่อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Language Skills for Graduate Studies
๑ หน่วยกิต
ภส.๔๐๑๒
LC.4012
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Remedial Integrated English Language Skills Development
๑ หน่วยกิต
ศศ.๔๐๑๐
EC.4010
การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
Accounting and Financial Analysis
๓ หน่วยกิต
หน่วยกิตที่ได้จากการศึกษาวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ หน่วยกิตตามข้อกำหนดการศึกษาในข้อ ๑๗.๑ การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานกระทำได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้เกี่ยวกับวิชานั้น ๆ หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

๒) หมวดวิชาพื้นฐาน: รวม ๙ หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ศศ.๕๐๑๐
EC.5010
คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
Mathematics and Statistics for Economists
๓ หน่วยกิต
ศศ.๕๐๒๐
EC.5020
เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์
Applied Econometrics and Forecasting
๓ หน่วยกิต
ศศ.๕๐๓๐
EC.5030
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
๓ หน่วยกิต

๓) หมวดวิชาหลัก: รวม ๙ หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ศศ.๖๐๑๐
EC.6010
จุลเศรษฐศาสตร์
Microeconomics
๓ หน่วยกิต
ศศ.๖๐๒๐
EC.6020
มหเศรษฐศาสตร์
Macroeconomics
๓ หน่วยกิต
ศศ.๖๐๓๐
EC.6030
นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
Economic Policy and Business Environment
๓ หน่วยกิต

๔) หมวดวิชาเอก: 

ประกอบด้วย ๔ สาขาวิชาเอก คือ กลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา โดยกำหนดให้นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก.(๒) ต้องเรียนวิชาบังคับของสาขาวิชาเอก ๒ วิชา จาก ๓ วิชา และนักศึกษาที่เรียน แผน ข. ต้องเรียนวิชาบังคับของสาขาวิชาเอก ๓ วิชา ในแต่ละสาขา ดังนี้
สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ศศ.๗๐๑๑
EC.7011
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน(วิชาบังคับสาขา)
Cost – Benefit Analysis
๓ หน่วยกิต
ศศ.๗๐๑๒
EC.7012
การวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์โครงการ(วิชาบังคับสาขา)
Strategic Planning and Project
๓ หน่วยกิต
ศศ.๗๐๑๓
EC.7013
การติดตามและประเมินผลโครงการ
Project Monitoring and Evaluation
๓ หน่วยกิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Economics)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ศศ.๗๐๒๑
EC.7021
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ(วิชาบังคับสาขา)
International Economics
๓ หน่วยกิต
ศศ.๗๐๒๒
EC.7022
ธุรกิจระหว่างประเทศ(วิชาบังคับสาขา)
International Business
๓ หน่วยกิต
ศศ.๗๐๒๓
EC. 7023
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Management
๓ หน่วยกิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน (Financial Economics)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ศศ.๗๐๓๑
EC.7031
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน(วิชาบังคับสาขา)
Financial Market and Financial Institutions
๓ หน่วยกิต
ศศ.๗๐๓๒
EC.7032
การลงทุนทางการเงิน(วิชาบังคับสาขา)
Financial Investment
๓ หน่วยกิต
ศศ.๗๐๓๓
EC.7033
การจัดการทางการเงิน
Financial Management
๓ หน่วยกิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ (Economics of Busines)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ศศ.๗๐๔๑
EC.7041
Industrial Economics
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
๓ หน่วยกิต
ศศ.๗๐๔๒
EC.7042
เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการ
Economics for Entrepreneurs
๓ หน่วยกิต
ศศ.๗๐๔๓
EC.7043
เศรษฐศาสตร์การจัดการบุคลากร
Economics of Personnel Management
๓ หน่วยกิต

๕) หมวดวิชาเลือกทั่วไป

  • นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหมวดวิชาเลือกทั่วไป หรือเลือกวิชาในกลุ่มสาขาวิชาเอก หรือวิชาในหลักสูตรอื่น ๆ ของสถาบันเป็นวิชาเลือก เพื่อให้หน่วยกิตครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้
  • กรณีเลือกวิชาในหลักสูตรอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้แนะนำและได้รับอนุมัติจากคณบดี
หมวดวิชาเลือกทั่วไป ประกอบด้วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ศศ.๗๑๘๑
EC.7181
บรรษัทภิบาล
Corporate
๓ หน่วยกิต
ศศ.๗๑๘๒
EC.7182
เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริหาร
Economics for Executives
๓ หน่วยกิต
ศศ.๗๑๘๓
EC.7183
ทฤษฎีเกมเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Game Theory for Business Decision
๓ หน่วยกิต
ศศ.๗๑๘๔
EC.7184
การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
Macroeconomics Analysis
๓ หน่วยกิต
ศศ.๗๑๘๕
EC.7185
 เศรษฐศาสตร์ภาคการท่องเที่ยว
Economics for Tourism Sector
๓ หน่วยกิต
ศศ.๗๑๘๖
EC.7186
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว
Quantitative Analysis for Tourism Economics
๓ หน่วยกิต

๖) วิชาค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
ศศ.๙๐๐๐
EC.9000
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
๓ หน่วยกิต

๗) วิชาการศึกษาตามแนวแนะ์

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ศศ.๘๘๐๐-๘๙๐๐
EC. 8800-8900
การศึกษาตามแนวแนะ
Directed Study
๑-๓ หน่วยกิต

๘) วิทยานิพนธ์: รวม ๑๒ หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ศศ.๙๐๐๔
EC.9004
วิทยานิพนธ์
Thesis
๑๒ หน่วยกิต
 

 

  

คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
  
สพ.4000
ND 4000
พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
Foundation for Graduate Studies
3 หน่วยกิต
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
  
ภส.4001
LC 4001
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษ
Reading Skills Development in English for Graduate Studies
3 หน่วยกิต
สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญเพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและการย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
  
ภส.4002
LC 4002
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Integrated English Language Skills Development
3 หน่วยกิต
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
  
ภส.4011
LC 4011
การซ่อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Language Skills for Graduate Studies
1 หน่วยกิต
ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤาสำหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น
  
ภส.4012
LC 4012
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Remedial Integrated English Language Skills Development
1 หน่วยกิต
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤาแบบบูรณาการ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
  
ศศ. 4010
EC. 4010
การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
Accounting and Financial Analysis
3 หน่วยกิต
ศึกษาหลักพื้นฐานทางบัญชี ขั้นตอน และกระบวนการจัดทำงบการเงิน ศึกษาขอบเขตและหน้าที่ของงบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด วิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ รวมถึงหลักพื้นฐานทางการเงิน เช่น ค่าตามเวลาของเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน หลักพื้นฐานในการประเมินมูลค่า เพื่อการตัดสินใจทางการเงิน
  

2) หมวดวิชาพื้นฐาน

  
ศศ. 5010
EC. 5010
คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
Mathematics and Statistics for Economists
3 หน่วยกิต
ประยุกต์เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการสร้างและวิเคราะห์ตัวแบบประเภทต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ ศึกษาตีความข้อมูลทางเศรษฐกิจ ที่มาของข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการและเทคนิคในการสุ่มตัวอย่าง การนิรนัยทางสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์เส้นถดถอยอย่างง่าย การสรุปและการนำเสนอการวิเคราะห์ทางสถิติ
  
ศศ. 5020
EC. 5020
เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์
Applied Econometrics and Forecasting
3 หน่วยกิต
ศึกษาตัวแบบเบื้องต้น (Classical Model) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์และตัวแบบเศรษฐมิติ การทดสอบตัวแบบที่แตกต่างไปจากตัวแบบมาตรฐาน การพยากรณ์การวิเคราะห์อนุกรมเวลาของตัวแปรเศรษฐกิจและธุรกิจ และการประยุกต์เศรษฐมิติโดยการศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติจริง
บุพวิชา ศศ. 5010
  
ศศ. 5030
EC. 5030
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 หน่วยกิต
ศึกษาขั้นตอนในการทำวิจัย เทคนิควิธีการอ้างอิงเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม การจัดเก็บข้อมูล และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ โดยประยุกต์ความรู้จากวิชากระบวนการวิจัย ในการค้นคว้าประเด็นวิจัยหรือประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เลือกเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสม และนำเสนอข้อเสนอโครงร่างวิจัยต่อกลุ่มอาจารย์ เพื่อนำไปใช้ในวิชาค้นคว้าอิสระ
  

3) หมวดวิชาหลัก

  
ศศ. 6010
EC. 6010
จุลเศรษฐศาสตร์
Microeconomics
3 หน่วยกิต
ศึกษาขอบเขตและวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภคและอุปสงค์ต่อสินค้า ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาดและทฤษฎีว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้า ทฤษฎีเกมส์และการตัดสินใจ ทฤษฎีว่าด้วยตลาดของปัจจัย การผลิตและการกระจายรายได้ ทฤษฎีดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการความทัดเทียมและประสิทธิภาพจากทฤษฎีการเปลี่ยนที่ (Changing Place Theory) บทบาทของเงินในดุลยภาพทั่วไป ความล้มเหลวของกลไกราคาและแนวทางแก้ไข
  
ศศ. 6020
EC. 6020
มหเศรษฐศาสตร์
Macroeconomics
3 หน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎีและตัวแบบหลักในมหเศรษฐศาสตร์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงสถิตและเชิงพลวัตในระบบเศรษฐกิจ ตรวจสอบทฤษฎีกับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง ประเมินและพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ ศึกษาการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อธุรกิจ
  
ศศ. 6030
EC. 6030
นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
Economics Policy and Business Environment
3 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและมาตรการเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจ เศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมและการทำแผนธุรกิจ ศึกษากลไกบรรษัทภิบาลกับการพัฒนาธุรกิจ ศึกษาบทบาทของภาคเอกชนและองค์กรประชาสังคม (Civil Society) ในการกำหนดนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจ
ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
 
  

4) หมวดวิชาเอก

  
ศศ. 7011
EC. 7011
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
Cost – Benefit Analysis
3 หน่วยกิต
ศึกษาความหมายและวิธีวัดสวัสดิการสังคม แนวคิดและทฤษฎีการวัดต้นทุนแลผลตอบแทนของโครงการภายใต้โครงสร้างตลาดต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนในทางธุรกิจและในทางเศรษฐศาสตร์ศึกษาการเลือกใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุน หลักการในการเลือกอัตราส่วนลด การคำนวณและใช้ราคาตลาดและราคาเงา การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนเงา การคำนวณค่าสินค้าที่ไม่มีราคาตลาด
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
  
ศศ. 7012
EC. 7012
การวางแผนกลยุทธ์และการวิเคราะห์โครงการ
Strategic Planning and Project
3 หน่วยกิต
ศึกษาวงจรการวางแผนและดำเนินโครงการ แนวคิด กระบวนการ วิธีการวางแผนและวิเคราะห์โครงการลงทุนของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ โดยครอบคลุมการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม การแปลงแผนขององค์กรเป็นแผนธุรกิจ และแผนโครงการ การแปลงแผนกลยุทธ์ของโครงการเป็นแผนปฏิบัติโครงการ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนการจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์โครงการ
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
 
  
ศศ. 7013
EC. 7013
การจัดการโครงการ
Project Management
3 หน่วยกิต
ศึกษาเทคนิคในการเขียนรายงานโครงการลงทุน การเปรียบเทียบกระบวนการในการบริหารงานปกติกับการบริหารโครงการ ศึกษาแนวคิด การวางแผนปฏิบัติการของโครงการ การจัดรูปแบบองค์การโครงการ การอำนวยงานและการประสานงาน ตลอดจนแนวความคิดและเทคนิคในการควบคุมการปฏิบัติงาน
บุพวิชา ศศ. 0610 และ ศศ. 6020
 
  
ศศ. 7014
EC. 7014
การติดตามและประเมินผลโครงการ
Project Monitoring and Evaluation
3 หน่วยกิต
ศึกษาความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ หลักการและการวางระบบการติดตามและการประเมินผลระหว่างดำเนินการและเมื่อโครงการสิ้นสุด การนำระบบการติดตามและประเมินผลโครงการไปปฏิบัติ การปฏิบัติงานสนามสำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 0620
 
  
ศศ. 7021
EC. 7021
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics
3 หน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎีและนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประเด็นนโยบายในการเจรจาต่อรองระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคีและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจภายในประเทศ
ศึกษาทฤษฎีและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ การปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจภายในประเทศ ศึกษาบทบาทของรัฐในการเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในกระบวนการโลกาภิวัฒน์
  
ศศ. 7022
EC. 7022
ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business
3 หน่วยกิต
ศึกษาวัตถุประสงค์ และรูปแบบของธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐและบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษายุทธศาสตร์และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจระหว่างประเทศ วิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจระหว่างประเทศต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
 
  
ศศ. 7023
EC. 7023
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Management
3 หน่วยกิต
ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเงินระหว่างประเทศ การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลยุทธ์ของบริษัทกับการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงจากการเมือง การประเมินโครงการลงทุนในต่างประเทศ การจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศ โครงสร้างเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนระหว่างประเทศ การจัดหาเงินทุนสำหรับการนำเข้าและการส่งออก
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
  
ศศ. 7031
EC. 7031
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Financial Market and Financial Institutions
3 หน่วยกิต
ศึกษาภาพรวมของตลาดและสถาบันการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ กลไกการทำงานของระบบการเงินที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยกำหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ทฤษฎีการลงทุนทางการเงิน การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน และนวัตกรรมทางการเงิน บทบาทของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ในการระดมทุนและการใช้เงินทุน การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน การวิเคราะห์ผลของการใช้นโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์ผลของนโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
 
  
ศศ. 7032
EC. 7032
การลงทุนทางการเงิน
Financial Investment
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสี่ยงและผลตอบแทน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง ทฤษฎีการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ตัวแบบการประเมินมูลค่าตราสารหนี้่ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางเศรษฐกิจและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลบักทรัพย์ทางการเงิน ศึกษาแนวความคิดสมมติฐานตลาดประสิทธิภาพ วิเคราะห์ทางเลือกการลงทุนในตลาดประสิทธิภาพ หลักการกระจายความเสี่ยงทั้งระดับในประเทศและระหว่างประเทศ บทบาทของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
  
ศศ. 7033
EC. 7033
การจัดการทางการเงิน
Financial Management
3 หน่วยกิต
ศึกษาเป้าหมายหลักของการจัดการทางการเงินของธุรกิจ พื้นฐานของการจัดการทางการเงิน เช่น มูลค่าตามเวลาของเงิน และแนวคิดเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน หลักการตัดสินใจเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ ทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารทุนหมุนเวียน นโยบายการเงินปันผล ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ การวางแผนทางการเงินระยะสั้นระยะยาว การประเมินมูลค่าของธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง ภายใต้สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
 
  
ศศ. 7041
EC. 7041
องค์การอุตสาหกรรม
Industrial Organization
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยองค์การอุตสาหกรรม วิเคราะห์พฤติกรรมและการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจตามลักษณะโครงสร้างของตลาดต่าง ๆ ลักษณะของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ในธุรกิจเอกชน ศึกษายุทธศาสตร์ของหน่วยธุรกิจทั้งระดับในประเทศและระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐในการกำกับพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม
บุพวิชา ศศ. 6010
  
ศศ. 7042
EC. 7042
เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการ
Economics for Entrepreneurs
3 หน่วยกิต
ศึกษาเนื้อหาทฤษฎีจุลเศรษฐศาสตร์ (Microeconomics) ที่มีสาระสำคัญคือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) การทำความเข้าใจเรื่องประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาทฤษฎีต่าง ๆ ได้แก่ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีอุปสงค์สินค้าและบริการ ทฤษฎีการเลือกบริโภคท่ามกลางความไม่แน่นอน ทฤษฎีการผลิต และต้นทุนและโครงสร้างตลาดสินค้า นักศึกษาสามารถนำความรู้และความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้มาใช้ประกอบการตัดสินใจและการวางแผนทางธุรกิจท่ามกลางความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นแนวทางกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี
บุพวิชา ศศ. 6010  และ ศศ. 6020
 
  
ศศ. 7043
EC. 7043
เศรษฐศาสตร์การจัดการบุคลากร
Economics of Personnel Management
3 หน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการบุคลากร เพื่อเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ทฤษฎีการว่าจ้างบุคคลากร การกำหนดรายได้และผลตอบแทนการกำหนดแรงจูบงใจในการทำงาน การเพิ่มทักษะของบุคลากร การจัดสรรภาระงาน การเลิกจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงโครงสร้างขององค์กรประเภทต่าง ๆ อันส่งผลต่อการบริหารจัดงานบุคลากรในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
  

5) หมวดวิชาเลือก

  
ศศ. 7181
EC. 7181
บรรษัทภิบาล
Corporate Governance
3 หน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎี แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการระบบเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนระบบการเมืองที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม (participation) มีความโปร่งใส (transparency) และสร้างความรับผิดชอบ (accountability)
ศึกษาปัจจัยและแรงจูงใจที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและโครงสร้างระบบการจัดการของธุรกิจ ที่ทำให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ผู้บริโภค พนักงาน และสังคม โดยธุรกิจมีความมั่นคง และยั่งยืนในการดำเนินกิจการ
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
 
  
ศศ. 7182
EC. 7182
เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริหาร
Economics for Executives
3 หน่วยกิต
ศึกษาการจัดการองค์กรธุรกิจและกลยุทธ์เกี่ยวกับการประสานงานและสร้างสิ่งจูงใจการทำงานภายในองค์กร รวมทั้งของเขตธุรกิจทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน และการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ ศึกษาสภาพแวดล้อมการแข่งขันและร่วมมือทางธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างค่าและเพิ่มค่าทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงวิธีการกำหนดราคาสินค้าและคุณภาพสินค้า ในการวางตำแหน่งสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบการแข่งขันเหนือคู่แข่งขันทางธุรกิจ การศึกษาใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบการอภิปราย
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
  
ศศ. 7183
EC. 7183
ทฤษฎีเกมเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Game Theory for Business Decision
3 หน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎีเกม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญอีกอย่างหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ ซึ่งนักธุุรกิจ หรือผู้เล่นเกมจะต้องคำนึงถึงปฏิกิริยาตอบสนอง (Interactive decision) ของคู่แข่งในการกำหนดแผนยุทศาสตร์ (Strategic Plan) เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยังยืน (Sustainable business development) โดยอาศัยรูปแบบต่าง ๆ ของการแข่งขันภายใต้ทฤษฎีเกมในการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในมิติต่าง ๆ เช่น การกำหนดราคาสินค้าและบริการ การโฆษณาและส่งเสนิมการขาย การลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต การสร้างความน่าเชื่อถือต่อตรายี่ห้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์อื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในทฤษฎีเกมในการวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจของอุตสาหกรรมไทย และเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนเอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
 
  
ศศ. 7184
EC. 7184
การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
Macroeconomics Analysis
3 หน่วยกิต
ศึกษาเครื่องชี้ภาวะเศราฐกิจเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว ศึกษากรอบการดำเนินงานในการกำหนดนโยบายการเงินและการคลังเพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว วิเคราะห์ความเป็นไปของเศรษฐกิจโลกและการคดคะเนผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจไทย วิเคราะห์การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยภายใต้บริบทของโครงสร้างและพัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
  
ศศ. 7185
EC. 7185
เศรษฐศาสตร์ภาคการท่องเที่ยว
Economic for Tourism Sector
3 หน่วยกิต
ศึกษาและประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างภาคท่องเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว นโยบายสาะารณะด้านการท่องเที่ยว
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
 
  
ศศ. 7186
EC. 7186
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว
Quantitative Analysis for Tourism Econnomics
3 หน่วยกิต
ศึกษาการกำหนดแนวคิด การออกแบบงานวิจัย การค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการศึกษา และการเผยแพร่งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยใช้วิธีการทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์สมการถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา และการพยากรณ์
บุพวิชา ศศ. 6010, ศศ. 0620
  
ศศ. 7187
EC. 7187
การพยากรณ์เพื่อธุรกิจ
Business Forecasting
3 หน่วยกิต
ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางด้านอนุกรมเวลาและการประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์ตัวแปรต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เช่น ยอดขาย ปริมาณผลผลิต และเงินเฟ้อ เป็นต้น
บุพวิชา ศศ. 6010, ศศ. 0620
  
ศศ. 7188
EC. 7188
เทคนิคการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม
Environmental Valuation Techniques
3 หน่วยกิต
ศึกษาความหมายของการประเมินมูลค่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสิ่งแวดล้อม มูลค่าการใช้โดยอ้อม มูลค่าเผื่อใช้ในอนาคต มูลค่าสงวนไว้ให้ลูกหฃลาน มูลค่าของการมีอยู่ เทคนิคการประมูลค่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างของแบบจำลองเศรษฐมิติของการประเมินมูลค่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
บุพวิชา ศศ. 6010, ศศ. 0620
  
ศศ. 7189
EC. 7189
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Regional Economic Integration
3 หน่วยกิต
ศึกษาเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ วิเคราะห์บทบาทและลักษณะสำคัญของกลุ่มเศรษฐกิจ อาทิ กลุ่ม EU APEC NAFTA AFTA AEC และ CER เป็นต้น พร้อมทั้งศึกษาและประเมินผลกระทบของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่มีต่อภาคเอกชน และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
บุพวิชา ศศ. 6010, ศศ. 0620
 
  
ศศ. 7190
EC. 7190
การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Financial Risk Analysis and Management
3 หน่วยกิต
ศึกษาถึงรูปแบบของความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือในการวัดความเสี่ยงทางการเงิน แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน วิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียอันเกิดจากการบริหารความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงทางการเงินต่อธุรกิจและต่อระบบเศรษฐกิจ
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
  
ศศ. 7191
EC. 7191
เศรษฐศาสตร์แรงงาน และทุนมนุษย์
Economics of Labor and Human Capital
3 หน่วยกิต
ศึกษาอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน โครงสร้างตลาดแรงงาน การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ การกำหนดค่าจ้างวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าจ้าง การเคลื่อนย้ายแรงงาน การแบ่งแยกในตลาดแรงงานรวมไปถึงการวเคราะห์นโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อการจ้างงานและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรแรงงานในประเทศ
 
  
ศศ. 7192
EC. 7192
เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ
Economics of Service Sector
3 หน่วยกิต
ศึกษาถึงความสำคัญของภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมไปถึงการเจรจาเปิดการค้าเสรีภาคบริการ โดยจะวิเคราะห์เจาะลึกถึงแนวคิดทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาบริการต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม เศรษฐศาสตร์บันเทิง เศรษฐศาสตร์การกีฬา เศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์การศึกษา เศรษฐศาสตร์การขนส่ง เศรษฐศาสตร์การป้องกัน เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แฟรนไชส์ และเศรษฐศาสตร์การโฆษณา เป็นต้น
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
  

6) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

  
ศศ.9000
EC.9000
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3 หน่วยกิต
นักศึกษาเสนอผลงานวิจัยหรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ โดยเน้นให้นักศึกษานำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยหรืองานค้นคว้า อีกทั้งมีความสามารถที่จะเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี
บุพวิชา ศศ. 5030
  

7) การศึกษาตามแนวแนะ

  
ศศ 8800 – 8900
EC.8800 – 8900
การศึกษาตามแนวแนะ
Directed Studies
12 หน่วยกิต
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางในประเด็นเศรษฐศาสตร์การพัฒนาหรือเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาเอก และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
  

8) วิทยานิพนธ์

  
ศศ.9004
EC.9004
วิทยานิพนธ์
Thesis เทียบเป็นรายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
12 หน่วยกิต
บุพวิชา ศศ. 5020, ศศ. 5030, ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
บุพวิชาที่กำหนดในแต่ละวิชา คณบดีอาจยกเว้นบุพวิชาได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม
 


คำอธิบายวิชาเพิ่มเติม