หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

 

รายชื่อวิชา

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน: ไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาไม่นับหน่วยกิต
สพ.4000
ND.4000
พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
Foundation for Graduate Studies
3 หน่วยกิต
ภส.4001
LC.4001
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
Reading Skills Development in English for Graduate Studies
3 หน่วยกิต
ภส.4002
LC.4002
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Integrated English Language Skills Development
3 หน่วยกิต
ภส.4011
LC.4011
การซ่อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Language Skills for Graduate Studies
1 หน่วยกิต
ภส.4012
LC.4012
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Remedial Integrated English Language Skills Development
1 หน่วยกิต

หมายเหตุ :
1. วิชาเสริมพื้นฐานเป็นวิาที่ไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มเฉลี่ย
2. เงื่อนไขในการเรียนฝการยกเว้นวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามประกาศของคณะ/สถาบัน

 

2) หมวดวิชาพื้นฐาน: รวม 6 หน่วยกิต   หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
ศก. 5001
FE. 5001

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเศรษฐมิติเบื้องต้น
Quantitative Analysis and Basic Econometrics

3 หน่วยกิต

ศก 5002  
FE 5002

การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงินและเศรษฐมิติประยุกต
Research in Financial Economics and Applied Econometrics

3 หน่วยกิต

 

3) หมวดวิชาหลัก: รวม 12 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต

ศก 6001
FE 6001

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน 
Microeconomics for Financial Analysis

3 หน่วยกิต

ศก 6002  
FE 6002

เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน 
Macroeconomics and Financial System

3 หน่วยกิต

ศก 6003
FE 6003

การเงินธุรกิจ 
Corporate Finance

3 หน่วยกิต

ศก 6004
FE 6004

ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์
Asset Pricing Theory

3 หน่วยกิต

 

4) หมวดวิชาเอก: รวม 6 หน่วยกิต (กำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ในแผน ก.(2) และ 9 หน่วยกิ ในแผน ข)

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
ศก.7001
EC.7001
ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์
Portfolio Theory
3 หน่วยกิต
ศก.7002
FE.7002
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน
Security Analysis and Investment Strategy
3 หน่วยกิต
ศก.7003
FE.7003
อนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Financial Derivatives and Risk Management
3 หน่วยกิต

 

5) หมวดวิชาเลือกทั่วไป: รวม 6 หน่วยกิต (กำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ในแผน ข.)

  • นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหมวดวิชาเลือก  หรือเลือกวิชาจากหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบันเป็นวิชาเลือกเพื่อให้หน่วยกิตครบถ้วน  แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้แนะนำและได้รับอนุมัติจากคณบดี
รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
ศก 7100
FE 7100
จริยธรรมและธรรมาภิบาลทางการเงิน
Research in Financial Economics
3 หน่วยกิต
ศก 7101
FE 7101
การวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Statement Analysis
1.5 หน่วยกิต
ศก.7102
FE 7102
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
Personal Finance Management
1.5 หน่วยกิต

ศก 7111 
FE 7111

ตลาดการเงินและนโยบายการเงิน
Financial Market and Monetary Policy

3 หน่วยกิต
ศก.7112
FE.7112
ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Markets
3 หน่วยกิต
ศก.7201
FE.7201
การพยากรณ์ทางการเงิน
Financial Forecasting
1.5 หน่วยกิต
ศก.7211
FE.7211
การสร้างแบบจำลองทางการเงิน
Financial Modeling
3 หน่วยกิต
ศก.7212
FE.7212
นวัตกรรมทางการเงิน
Financial Innovations
3 หน่วยกิต
ศก.8800
FE.8800
การศึกษาตามแนวแนะ-1
Directed Study-1
1.5 หน่วยกิต
ศก.8900
FE.8900
การศึกษาตามแนวแนะ-2
Directed Study-2
3 หน่วยกิต

 

6) วิชาค้นคว้าอิสระ: รวม 3 หน่วยกิต (กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ในแผน ข.)

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
ศก.9000
FE.9000
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3 หน่วยกิต

 

7) วิทยานิพนธ์: รวม 12 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
ศก.9004
FE.9004
วิทยานิพนธ์
Thesis
12 หน่วยกิต


  

คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
  
สพ.4000
ND 4000
พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
Foundation for Graduate Studies
3 หน่วยกิต

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

  
ภส.4001
LC 4001
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
Reading Skills Development in English for Graduate Studies
3 หน่วยกิต

สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุปการตีความประโยคการเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทการอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

  
ภส.4002
LC 4002
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Integrated English Language Skills Development
3 หน่วยกิต

เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

  
ภส.4011
LC 4011
การซ่อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Language Skills for Graduate Studies
1 หน่วยกิต

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคลมากขึ้น

  
ภส.4012
LC 4012
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Remedial Integrated English Language Skills Development
1 หน่วยกิต

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส.403 และ ภส.404 เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล

  
2) หมวดวิชาพื้นฐาน
  
ศก.5001
FE.5001

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเศรษฐมิติเบื้องต้น
Quantitative Analysis and Basic Econometrics

3 หน่วยกิต

ศึกษาถึงหลักการและเครื่องมือเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ทางการเงิน ประกอบด้วย แคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย เมทริกซ์ และเครื่องมือทางเศรษฐมิติเบื้องต้นซึ่งประกอบด้วย การใช้สมการถดถอยและการทดสอบสมมติฐาน และการทดสอบตัวแบบที่แตกต่างจากตัวแบบมาตรฐาน

  
ศก.5002
FE.5002
การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงินและเศรษฐมิติประยุกต์
Research in Financial Economics and Applied Econometrics
3 หน่วยกิต

ศึกษากระบวนการในการทำวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ประเด็นการวิจัยเชิงประจักษ์ที่สำคัญในปัจจุบัน ลักษณะข้อมูล รวมถึงศึกษาการประยุกต์ตัวแบบทางเศรษฐมิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยทางเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งประกอบด้วยวิธีการประมาณค่าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ตัวแปรหุ่น ตัวแบบ Logit Probit เป็นต้น

  
3) หมวดวิชาหลัก
  
ศก.6001
FE.6001
จุลเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Applied Microeconomics
3 หน่วยกิต

ประยุกต์ทฤษฎี แนวคิด และหลักวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์และอุปทานต่อสินค้า ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาทั่วไปทางเศรษฐกิจและการเงิน

  
ศก.6002
FE.6002
มหเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Applied Macroeconomics
3 หน่วยกิต

ประยุกต์ทฤษฎี แนวคิด และตัวชี้เศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น การผลิต การจ้างงาน รายได้ รายจ่าย และระดับราคาสินค้า เพื่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค และตัดสินใจทางการเงิน ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ และระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม วิเคราะห์แนวคิดและผลกระทบของนโยบายการเงินการคลังที่มีต่อการผลิต การจ้างงาน รายได้และรายจ่ายของประเทศ รวมถึงการพยากรณ์เศรษฐกิจในระดับมหภาค และการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อธุรกิจ

  
ศก.6003
FE.6003
การเงินธุรกิจ
Corporate Finance>
1 หน่วยกิต

ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงินสมัยใหม่เพื่อการประเมินมูลค่า กำหนดนโยบาย และตัดสินใจทางการเงินขององค์การ โดยครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจด้านการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน และการดำเนินงาน ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อเป้าหมายในการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ธุรกิจ

  
ศก.6004
FE.6004
ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์
Asset Pricing Theory
3 หน่วยกิต

ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการกำหนดราคาสินทรัพย์ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง Fisher separation การกำหนดราคาตามแนวคิด Arrow-Debreu แนวคิด no arbitrage ในการกำหนดราคาสินทรัพย์ รวมถึงแบบจำลองที่ใช้กำหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงิน ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์

  
4) หมวดวิชาเอก
  
ศก.7001
FE.7001
ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์
Portfolio Theory
3 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์สมัย-ใหม่ กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์และการกระจายความเสี่ยง การจัดกลุ่มหลักทรัพย์โดยใช้ตัวแบบต่างๆ การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินผลการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ รวมถึงการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ของสถาบันการเงิน และการจัดสรรสินทรัพย์แบบพลวัต

  
ศก.7002
FE.7002
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลยุทธ์ การลงทุน
Security Analysis and Investment Strategy
3 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค กระบวนการในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษัท ตลอดจนกลยุทธ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์แบบต่างๆ โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีในการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาประกอบการวิเคราะห์

  
ศก.7003
FE.7003
อนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Financial Derivatives and Risk Management
1 หน่วยกิต

ศึกษาอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคาและความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ ที่ขึ้นกับสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหุ้นสามัญ สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย ดัชนีหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน และสินทรัพย์อ้างอิงอื่น ๆ รวมถึงหลักการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

  
5) หมวดวิชาเลือก
  
ศก.7100
FE.7100
จริยธรรมและธรรมาภิบาลทางการเงิน
Ethics and Governance in Financial Economics
1.5 หน่วยกิต
ศึกษาถึงหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบวิชาชีพในสาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ควบคุมและกำกับดูแล และการสร้างสำนึกของความรับผิดชอบที่มีต่อวิชาชีพและองค์การ รวมถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดีของผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน
  
ศก.7101
FE.7101
การวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Statement Analysis
3 หน่วยกิต

ศึกษาถึงโครงสร้างทางบัญชี หลักการจัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางบัญชีที่ปรากฏในงบการเงินต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สถานะทางการเงินของกิจการ ตลอดจนการแปลความหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินการและตัดสินใจทางการเงิน

  
ศก.7102
FE.7102
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
Personal Finance Management
3 หน่วยกิต

ศึกษาการจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนการเงินส่วนบุคคลตามช่วงอายุ ประกอบด้วย การวางแผนการออม การบริหารเงินสด การวางแผนภาษีเงินได้ การบริหารเงินลงทุน การบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การทำประกันชีวิต และการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ

  
ศก.7111
FE.7111
ตลาดการเงินและนโยบายการเงิน
Financial Market and Monetary Pol
3 หน่วยกิต

ศึกษาภาพรวมของระบบการเงิน ตลอดจนตลาดและสถาบันการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ในการระดมทุนและการใช้เงินทุน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน หลักการและกรอบของนโยบายการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อตลาดการเงินและต่อระบบเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพและข้อจำกัดในการใช้นโยบายและมาตรการทางการเงิน

  
ศก.7112
FE7112
ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Markets
3 หน่วยกิต

ศึกษาถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศ การบูรณาการของตลาดการเงินระหว่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  
ศก.7201
FE.7201
การพยากรณ์ทางการเงิน
Financial Forecasting
1.5 หน่วยกิต

ประยุกต์เครื่องมือเชิงปริมาณประเภทต่าง ๆ ในการพยากรณ์แนวโน้มของข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน การพยากรณ์ความเสี่ยงทางการเงินและความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค ศึกษาการตีความตัวเลขการพยากรณ์ในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการประเมินความแม่นยำของผลการพยากรณ์

  
ศก.7211
FE.7211
การสร้างแบบจำลองทางการเงิน
Financial Modeling
3 หน่วยกิต

ศึกษาประเภทของแบบจำลอง วัตถุประสงค์ของสร้างแบบจำลอง และการพัฒนาแบบจำลองทางการเงิน เพื่อการใช้ในการพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน ความเสี่ยง และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ต่าง ๆ โดยครอบคลุมขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง การจำลองเหตุการณ์ การวิเคราะห์ผลการจำลอง การตรวจตัวแบบจำลอง กรณีศึกษา ตลอดจนเครื่องมือที่จำเป็นในการวิเคราะห์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ต่าง ๆ ในการสร้างแบบจำลอง

  
ศก.7212
FE.7212
นวัตกรรมทางการเงิน
Financial Innovations
3 หน่วยกิต

ศึกษาถึงนวัตกรรมทางการเงินทั้งในด้านแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ในตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการจัดหาเงินทุน การลงทุน และเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

  
6) การศึกษาตามแนวแนะ
  
ศก.8800
FE.8800
การศึกษาตามแนวแนะ-1
Directed Study-1
1-3 หน่วยกิต

การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร และเป็น ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย

  
ศก.8900
FE.8900
การศึกษาตามแนวแนะ-2
Directed Study-2
1-3 หน่วยกิต

การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร และเป็น ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย

  
7) วิชาค้นคว้าอิสระ
  
ศก.9000
FE.9000
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3 หน่วยกิต

นักศึกษาเสนอผลงานวิจัยหรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ โดยเน้นนักศึกษานำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน และระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย หรืองานค้นคว้า อีกทั้งมีความสามารถที่จะเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี

  
8) วิทยานิพนธ์
  
ศก.9004
FE.9004
วิทยานิพนธ์
Thesis
12 หน่วยกิต
เทียบเป็นรายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
บุพวิชา ศก.5010, ศก.6010, ศก.6020