ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายอดิศักดิ์  อดุลธรรมวิทย์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ห้อง 5005  อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 5


  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายปฐมพงศ์  โอภาโส นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น.  ณ ห้อง 5005 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 5


  

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2560

รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ

จำนวน 22 คน ที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2560 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2560

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

5620313019

นางสาวปาจรีย์ วิวัฒนวรเศรษฐ์

2

5720313004

นายอำนวย แซ่เตีย

3

5720313009

นายณัฐ สุภะ

4

5720313011

นางสาวแก้วตา แคล้วอาวุธ

5

5720313013

นางสาวกิตดาพร เณรยอด

6

5720313015

นางสาวนฤมล ชูภู่

7

5720313016

นางสาวอุไรวรรณ สมุทรอัษฎงค์

8

5610323050

นายดนวรรธน์ ลือสวัสดิ์

9

5710323017

นายรุ่งโรจน์ ธรรมส่องหล้า

10

5710323023

นางสาวธัญชนก รื่นศักดิ์

11

5810323001

นางสาวรติมา วิจิตรอนันต์กุล

12

5810323012

นายพรเทพ มีสุวรรณ

13

5810323016

นายปุณณณิช วัชรโสรัจ

14

5810323026

นางสาวสุพิชชา เก็งวิเชียรไชย

15

5810323031

นายสราวัฒน์ กิจสินธพชัย

16

5810323034

นายชูวิทย์ ศรีสัตยเสถียร

17

5810323035

นางสาวสุพรรษา วิชาธร

18

5810323038

นางสาวปัทมา วิชัยวงศ์

19

5810323039

นายนพพล มงคลสาร

20

5810323042

นางสาวสิรินดา กลิ่นจันทร์หอม

21

5810323045

นางสาวณฐมน นิยมกุล

22

5810323048

ร้อยตำรวจเอกภาสกร นภาโชติ

  • เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาค 1/2560 ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ จำนวน 2,000 บาท

โดยไปชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

  • กำหนดการสอบ : วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
  • ประกาศสถานที่สอบ : วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
  • แนวทางการสอบปากเปล่า : เป็นการทดสอบความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยให้นักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.  นักศึกษาจัดทำบทสรุปวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ในรูปแบบ Article ความยาวไม่เกิน 5 หน้า (ดูรูปแบบได้จาก www.econ.nida.ac.th หัวข้อบริการงานการศึกษา หัวข้อย่อยแบบฟอร์มต่างๆ เรื่องบทสรุปการค้นคว้าอิสระ) โดยนำส่งคณะภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 จำนวน 2 ชุด (เขียนชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ให้ครบถ้วนในบทสรุป)

2.  คณะกรรมการจะถามความรู้หรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของวิชาการค้นคว้าอิสระ (Workshop) ทั้งนี้ การสอบปากเปล่าไม่ใช่การสอบ Workshop ดังนั้น ผลการสอบจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา มิใช่ความสมบูรณ์ถูกต้องของ Workshop

  • กรณีที่สอบปากเปล่าครั้งนี้ตก กำหนดการสอบครั้งต่อไป เดือนธันวาคม 2560

 

 

  

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 2/2560

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ครั้งที่ 2/2560
ประกาศผล การสอบประมวลความรู้ (สอบคุณสมบัติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ

ครั้งที่ 2/2560 ดูผลสอบ
หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอฟังคำชี้แจงที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 14 ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2560

  

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 4/2560 (ตุลาคม 2560)

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 4/2560
ประกาศ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ

 

หน้า 1 จาก 58