ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อ

และสถานที่สอบ

สอบวันอังคารที่ 22, วันพุธที่ 23 และวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

(กรุณาแต่งกายให้สุภาพนะคะ ผู้หญิงให้ใส่กระโปรงมาในวันสอบนะคะ)

 

 

◊ รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ดูรายชื่อและกลุ่มที่สอบ
  

ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวญาดา  กีรติพงศ์ภักดี นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 4004  อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 4

  

ตารางสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ
ตารางสอบ ตารางสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

: 1. วันสุดท้ายของการเรียนการสอนแต่ละวิชาแล้วแต่อาจารย์ผู้สอนกำหนดนะคะ

2. ตารางสอบกลางภาคและตารางสอบไล่ให้ยึดถือตามที่ประกาศใน www.econ.nida.ac.th

  

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2561

รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและนอกเวลาราชการ

จำนวน 27 คน ที่มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ – สกุล

1

5720313008

นางสาวณินนิชา เชยเอี่ยม

2

5820313002

นางสาวเปมิกา ภิรมย์โอภาส

3

5820313003

นายสุชน รัตนหิรัญภรณ์

4

5820313004

นายธีรเมธ นวลสำลี

5

5820313013

นายสุทธิพรรณ เกตุดี

6

5820313015

นายธีระนันท์ มิ่งไม้

7

5820313017

นายอมฤต สงวนวงศ์

8 5820313025 นายกิตติศักดิ์  ดีประหลาด

9

5820313026

นายธีรยุทธ ฤทธิเผ่าพันธุ์

10

5610323065

นางสาวชมณวัลภ์ ชินโกมุท

11

5710323016

ว่าที่ร้อยตรีกษิดิศ บุญเสถียรวงศ์

12

5710323029

นายธวัชชัย เอื้อสุขเจริญชัย

13

5710323035

นางสาววีรภัทรา เจริญฟุ้ง

14

5710323052

นายนพพล พิลานนท์

15

5910323001

นางสาวมณีรัตน์ รักพรม

16

5910323002

นายจิรวัฒน์ เวชสุภากุล

17

5910323011

นางสาวกรรณิการ์ คำอ่อง

18

5910323021

นายสุทธิเกียรติ เนตรจรัสแสง

19

5910323026

นายชานนท์ สังข์ทอง

20

5910323031

นางสาวสุทธิรัตน์ โออุไร

21

5910323033

นางสาวเบญจวรรณ แซ่ลิ้ม

22

5910323034

นายเชี่ยวชาญ ศรีชัยยา

23

5910323036

นางสาวศิริภา มณีกุล

24

5910323052

นางสาวพิมพ์ชนา ทรัพย์จรรยา

25

5910323054

นายธนานันต์ หาญสกุล

26

5910323058

นางสาวอนงลักษณ์ กุลเดช

27

5910323059

นายศักดิ์ศิริ เสาโกมุท

 • เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาค 2/2560 ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพ จำนวน 2,000 บาท

โดยไปชำระเงินที่กองคลังและพัสดุ  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3  ตั้งแต่บัดนี้ - 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ

 • กำหนดการสอบ : วันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
 • ประกาศสถานที่สอบ : วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
 • แนวทางการสอบปากเปล่า : เป็นการทดสอบความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยให้นักศึกษาสรุปรายงานการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.  นักศึกษาจัดทำบทสรุปวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ในรูปแบบ Article ความยาวไม่เกิน 5 หน้า (ดูรูปแบบได้จาก www.econ.nida.ac.th หัวข้อบริการงานการศึกษา หัวข้อย่อยแบบฟอร์มต่างๆ เรื่องบทสรุปการค้นคว้าอิสระ) โดยนำส่งคณะภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จำนวน 2 ชุด (เขียนชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ให้ครบถ้วนในบทสรุป)

2.  คณะกรรมการจะถามความรู้หรือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของวิชาการค้นคว้าอิสระ (Workshop) ทั้งนี้ การสอบปากเปล่าไม่ใช่การสอบ Workshop ดังนั้น ผลการสอบจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษา มิใช่ความสมบูรณ์ถูกต้องของ Workshop

 • กรณีที่สอบปากเปล่าครั้งนี้ตก กำหนดการสอบครั้งต่อไป เดือนสิงหาคม 2561
  

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 2/2561

ประกาศ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ดูรายละเอียด

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดูรายละเอียด
หมายเหตุ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รอดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอีกครั้งในภายหลัง และส่งบทสรุปสำหรับสอบปากเปล่าตามวันที่กำหนดด้วยนะคะ ส่วนวันสอบและวันประกาศสถานที่สอบให้ยึดตามประกาศของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะคะ

 

หน้า 1 จาก 60


 • มาตรฐานจรรยาบรรณ
  ของนักศึกษา
 • สิ่งที่พึงกระทำและ
  ไม่พึงกระทำ