ประกาศแจ้งเรื่องทั่วไปประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 5/2560 (ธันวาคม 2560)

ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 5/2560
ประกาศ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ
หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพในวันมาสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่านะคะ)

  

ตารางสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 พร้อมห้องสอบ

ตารางสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบ ตารางสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด


  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจขอแจ้งกำหนดการประเมินการสอนรายวิชา ประจำภาค 1/2560

ตามที่สถาบันขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาทาง Internet เพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งๆ ขึ้น นั้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินการสอนรายวิชาของอาจารย์ ได้ที่ระบบบริการการศึกษาของสถาบัน https://reg.nida.ac.th/registrar/login.asp?avs17045251=1  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 กเว้นรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบ Block Course เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะแต่ละรายวิชา

อนึ่ง  ขอเรียนว่าหากนักศึกษาไม่เข้าประเมินการสอนตามกำหนด  ระบบจะ Block การเข้าดูผลการศึกษาทาง Website ของท่านประมาณ 20 วัน ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของท่าน

  

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38
ประกาศ การแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ดูรายละเอียด

-งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

-พิธีซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

-ซ้อมย่อยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 (ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ผู้หญิงใส่เสื้อเชิ้ต กระโปรงคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น/ ผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ต กางเกงสแลค รองเท้าหุ้มส้น)

หมายเหตุ

1.นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ได้ที่ www.nida.ac.th/commencement

2.นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ผ่านหรือส่งเล่มวิทยานิพนธ์แล้วตั้งแต่ธ.ค. 59 - ต.ค. 60 สามารถเข้าไปแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับปริญญาบัตรได้แล้วนะคะ

3.รายละเอียดการสั่งจองชุดครุย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 - 17.00 น. ดูได้ที่ www.nida.ac.th/commencement


  

ประกาศอาจารย์ผู้ควบคุมการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย (IS1) 1/2560

รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล เลือกอาจารย์ผู้ควบคุม หลักสูตรที่ศึกษา
5810321002 นางสาวกรรณิกา  ไกยราช อ.ดร.ทองใหญ่  อัยยะวรากุล ภาคพิเศษ ศธ.(วันธรรมดา)
5820322013 นางสาวกรรณิการ์   มูลจันทร์ ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ภาคพิเศษ ศธ.
5910312001 นายกล้าณรงค์ มาเนียม รศ.ดร.อุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ์ ภาคปกติ ศธ.
5910312002 นายวสิษฐ์พล มาสาร รศ.ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาคปกติ ศธ.
5910312003 นายปราชญ์ บุญคง ผศ.ดร.อภิรดา  ชิณประทีป ภาคปกติ ศธ.
5910312004 นางสาวรัชฎาพร ผลศิริ รศ.ดร.ศาสตรา  สุดสวาสดิ์ ภาคปกติ ศธ.
5910312005 พิชญา เปียแก้ว อ.ดร.ทัศนีย์  สติมานนท์ ภาคปกติ ศธ.
5910312006 นางสาวจุฑารัตน์ ขัตติ รศ.ดร.อุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ์ ภาคปกติ ศธ.
5910312007 นางสาว ปุณฑริกา นวลประดิษฐ อ.ดร.ทัศนีย์  สติมานนท์ ภาคปกติ ศธ.
5910312008 นาย นันทน์ เตชะมหานนท์ อ.ดร.ทองใหญ่  อัยยะวรากุล ภาคปกติ ศธ.
5910312009 นางสาวศุกระวรรณ เศวตะพุกกะ ศ.ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์ ภาคปกติ ศธ.
5910312011 นายนิธิพัทธ์ สุวรรณคำ ผศ.ดร.ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์ ภาคปกติ ศธ.
5910312012 นายอรรถศาสตร์ สมสุข อ.ดร.ศรัณย์  ศานติศาสน์ ภาคปกติ ศธ.
5910312013 นายเอนก นรารติกุล ผศ.ดร.อภิรดา  ชิณประทีป ภาคปกติ ศธ.
5910312014 Miss dalivone xayavongsa ศ.ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห์ ภาคปกติ ศธ.
5910312015 Mr. Visamanh SANAPHANH รศ.ดร.ยุทธนา  เศรษฐปราโมทย์ ภาคปกติ ศธ.
5910312016 นางสาวอนุตรา  ไวแสน ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล ภาคปกติ ศธ.
5910312017 นางสาวอธิฐาน ไวแสน อ.ดร.อัธกฤตย์  เทพมงคล ภาคปกติ ศธ.
5910321001 นางสาววารีทิพย์ จันทรังศรี ผศ.ดร.อนันต์  วัฒนกุลจรัส ภาคพิเศษ ศธ.(วันธรรมดา)
5910321002 นาย นิพนธ์ ศรีพลาวัฒน์ อ.ดร.นิรมล  อริยอาภากมล ภาคพิเศษ ศธ.(วันธรรมดา)
5910321008 นายณพล   พรหมหล้าวรรณ รศ.ดร.อุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ์
5910321009 นางสาวธัญวดี พลฤทธิ์ ผศ.ดร.อภิรดา  ชิณประทีป ภาคพิเศษ ศธ.(วันธรรมดา)
5910322033 น.ส.สโรชา  ขุนเสถียร รศ.ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5910322038 นายเจษฎาพร ใบสมุทร ผศ.ดร.สุจิตรา  ชำนิวิกย์กรณ์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5910322056 นายธีรชัย   ลิมวิภูวัฒน์ ผศ.ดร.สุจิตรา  ชำนิวิกย์กรณ์
5920322002 นายพศวัต หมอยาดี ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322003 นางสาว ศิวาพร ศิริเพ็ญ อ.ดร.ทองใหญ่  อัยยะวรากุล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322006 นางสาวนุชิตดา ปาระจูม ผศ.ดร.ปริยดา  สุขเจริญสิน ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322007 นส. กาญจณัฐภีพ์ ตัณกุลรัตนะภัทร อ.ดร.อัธกฤตย์  เทพมงคล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322008 นายสุวิทัตร  ไตรสุวรรณ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322009 นางสาววชิรา  นาคะเต รศ.ดร.อุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322010 นายดนุตร สิทธิศักดิ์ อ.ดร.ศรัณย์  ศานติศาสน์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322011 นางสาวนัทธมน ธนพิชชาสกุล ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322012 นางสาว ศิโรรัตน์ อัศวมรกตวงศ์ อ.ดร.ทัศนีย์  สติมานนท์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322015 นายณัชพล ทีฆธนสุข ผศ.ดร.ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322016 น.ส.สุภาพร แม่นปืน อ.ดร.นิรมล  อริยอาภากมล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322018 นางสาวจินตนา  แขไข รศ.ดร.ศาสตรา  สุดสวาสดิ์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322020 นางสาวอรสิริ  เชื้อสนุก ผศ.ดร.วิศิษฎ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322021 พนิตา  เมืองวงศ์ อ.ดร.ศรัณย์  ศานติศาสน์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322022 นายวชิร เผดิมชิต ผศ.ดร.อภิรดา  ชิณประทีป ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322023 นางสาวอุไรวรรณ ฮวบเจริญ รศ.ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322024 นายอภิชาติ  แก้วตาติ๊บ อ.ดร.ทองใหญ่  อัยยะวรากุล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322026 นางสาวฐิติรัตน์ องอาจ รศ.ดร.ศาสตรา  สุดสวาสดิ์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322027 นาย ธีรศักดิ์ สักกทัตติยกุล ผศ.ดร.อภิรดา  ชิณประทีป ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322028 น.ส.โชติกา ศุภนภาโสตถิ์ ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322030 หทัยรัตน์ เกษศิริ อ.ดร.อัธกฤตย์  เทพมงคล ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322033 นางสาวสมิตานัน วงค์สวัสดิ์ อ.ดร.ทัศนีย์  สติมานนท์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322036 น.ส.อาจรีย์ วโรดมย์กร รศ.ดร.สรศาสตร์  สุขเจริญสิน ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322037 นางสาว จิระนันท์ รัตนรักษาสัตย์ ผศ.ดร.สันติ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322038 น.ส.สตรีรัตน์  ร่วมสุข ผศ.ดร.สันติ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322041 นายประวิทย์ สุแก้ว ผศ.ดร.อนันต์  วัฒนกุลจรัส ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5920322043 น.ส.ประภัสสร เรืองฤทธิ์ ผศ.ดร.ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์ ภาคพิเศษ ศธ. (เสาร์-อาทิตย์)
5910312019 Mr.Shih-mind Lai ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
 

หน้า 1 จาก 59