ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2550

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

รหัส : NER....................................

Behavior of Stock Market Index in the Stock Exchange of ThailandKomain Jiranyakul
Credit Rationing as Another Cause of Financial Crisis:Evidence from ThailandPungpond Rukumnuaykit
Second Hand Car Trading in Thailand:Policies and Well-BeingPiriya Pholphirul

  

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2552)

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

รหัส : NER..........................

  

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2/2549

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

รหัส : NER....................................

Potential Gains to Thailand from Joining the Bangkok Agreement by Piriya Pholphirul
The Impact of International Oil Prices on Industrial Production:The Case of Thailand by Komain Jiranyakul

 

หน้า 6 จาก 6