ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2560)

DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์

Willingness to Pay for Historic Structures Preservation: An Empirical Study of Vat Phou at Champasak Province, Lao PDR

Kaysone Chansina, Udomsak Seenprachawong

The Optimal Parental Time for Thai Economy

Pitaya Komolman, Wisit Chaisrisawatsuk

Pre-Primary Education and Child Development Outcomes in Developing Countries: Empirical Evidences from Thailand

Orapan Buain

Efficiency Estimation in Basketball Professional Competition in Thailand

Sanpat Srisuphan, Piriya Pholphirul

Structural Equation Modeling of the Marketing Mix Influencing Savings Behavior of Customers of Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives in Nong Khai Province

Teerawat Charoenrat, Nara Kittimetheekul
  

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2559)

DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
การกีดกันเพศหญิงในการจ้างงานวิชาชีพชั้นสูง นวลพรรณ ไม้ทองดี
การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายเพื่อการปรับปรุง การให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ก้องภพ โนนสืบเผ่า และ อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
การศึกษาเศรษฐศาสตร์ของไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กุลลินี มุทธากลิน
สิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภัททา เกิดเรือง
โครงสร้างครอบครัวกับทักษะทางปัญญา ของนักเรียนไทย ศิวัช เทียมทัด
  

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2558)

NIDA ECONOMIC REVIEW
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปริทรรศน์

การศึกษาการจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร:ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อความอยู่รอดทางการเงินขององค์กร By สิทธ์ สุนทรายุทธ์
การเลือกใช้ช่วงเวลาในการคำนวณและช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอัตราผลตอบแทนในการประมาณค่าเบต้าหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย By บุศรินทร์ มีสี และ สรศาสตร์ สุขเริญสิน
งบประมาณการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน:ข้อค้นพบในประเทศไทย By ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ และ ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริจาคของคนไทย By อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรีต่ออัตราการสูบบุหรี่ของคนไทย By ภาณุทัต สัชฌะไชย
 

หน้า 2 จาก 8